教的组词是什么

1-6年级上册多音字专项练习,可打印

 地 dì(土地) de(轻轻地)

 行 xíng(行人) háng(银行)

 了 le(好了) liǎo(了不起)

 会 huì(开会) kuài(会计)

 空 kōng(天空) kòng(空格)

 看 kàn(看见) kān(看守)

 地 de(满意地) dì(土地)

 只 zhī(一只) zhǐ(只是)

 大 dà(大人) dài(大夫)

 间 jiān(中间) jiàn(间隙)

 看 kàn(看见) kān(看门)

 还 huán(还书) hái(还有)

 中 zhōng(中国) zhòng(中奖)

 只 zhī(几只) zhǐ(只见)

 作 zuò(作业) zuō(作坊)

 少 shǎo(多少) shào(少年)

 大 dà(大人) dài(大夫)

 长 zhǎng(长大) cháng(长短)

 好 hǎo(好人) hào(好学)

 数 shǔ(数不清) shù(数学)

 空 kōng(半空) kòng(空地)

 觉 jué(觉得) jiào(睡觉)

 着 zhuó(着装) zhe(看着) zháo(睡不着)

 种zhǒng(种子)zhòng(种地)

 哗huā(哗啦) huá(喧哗)

 和 huò(和药) hé(和平) huó(和面) hè(唱和) hú(和牌)

 的 de(男的) dī(的士) dí(的确) dì(目的)

 着 zhe(看着) zhuó(着落) zháo(着火) zhāo(高着儿)

 几 jī(几乎) jǐ(几步)

 只 zhī(一只) zhǐ(只有)

 参 cān(参加 cēn(参差) shēn(人参)

 喝 hē(喝水) hè(喝彩)

 发 fā(发芽) fà(白发)

 没 méi(没有) mò(出没)

1-6年级上册多音字专项练习,可打印

1-6年级上册多音字专项练习,可打印

1-6年级上册多音字专项练习,可打印

1-6年级上册多音字专项练习,可打印

 参考答案:

 教jiāo(教书)jiào (教室)

 肚dù (肚子)dǔ (猪肚)

 没méi (没有)mò (淹没)

 片piàn (一片)piān (相片)

 给gěi (送给)jǐ (给予)

 号hào (口号)háo (号叫)

 为wéi (作为)wèi (因为)

 得dé (得到)de(好得很)

 发fā(发生)fà(头发)

 长cháng (长久)zhǎng (长大)

 绿lǜ(绿色)lù (绿林)

 柏bǎi(柏树) bó (柏林)

 处chù (到处)chǔ (相处)

 了le(好了)liǎo (了解)

 场chǎng (场景)cháng (打场)

 正zhèng (正好)zhēng (正月)

 杆gǎn(秤杆)gān(栏杆)

 量 liàng(重量)liáng (丈量)

 干gān (干净)gàn (干活)

 兴xìng(高兴)xīng (兴奋)

 盛shèng(盛开)chéng (盛饭)

 鲜xiān (鲜艳)xiǎn (朝鲜)

 重zhòng (重要)chóng (重新)

 朝cháo(朝代)zhāo (朝阳)

 哄hǒng (哄骗)hòng (起哄)

 好hǎo (好看)hào (好学)

 尽jìn (尽力)jǐn (尽管)

 更gèng (更加)gēng (更新)

 都dōu (都是)dū (都市)

 当 dāng (当然)dàng (上当)

 华huá (中华)huà (华山)

 薄báo (薄饼)bó (单薄)bò (薄荷)

 种zhǒng (种子)zhòng (种地)

 分 fēn (分开) fèn (水分)

 缝féng(缝补)fèng (石缝)

 答dá (回答)dā (答应)

 哪nǎ (哪里)na(是哪)né (哪吒)

 漂piāo (漂浮)pi ǎo (漂白)piào (漂亮)

 还hái (还有)huán (还书)

 斗dòu (斗争)dǒu(北斗)

 难nán (难过)nàn(灾难)

 担dān(担心)dàn(扁担)

 铺pū(铺路)pù(当铺)

 度duó (以己度人)dù(尺度)

 转zhuǎn(转身)zhuàn (转动)

 任rèn (任务)rén (姓任)

 闷mèn (烦闷) mēn(闷热)

 呀ya (是呀)yā(吱呀)

 仔zǎi(肥仔) zī (仔肩)zǐ (仔细)

 扎zā(一扎)zhā (扎针)zhá(挣扎)

 便biàn(方便)pián (便宜)

 结jié (结束)jiē (结实)

 似sì (似乎)shì (似的)

 散sàn(散步)sǎn(散文)

 奔bēn(奔跑)bèn(奔命)

1-6年级上册多音字专项练习,可打印

1-6年级上册多音字专项练习,可打印

1-6年级上册多音字专项练习,可打印

1-6年级上册多音字专项练习,可打印

 参考答案:

 好hǎo(好人)hào(好奇)

 晃huàng(晃动)huǎng(晃眼)

 打dǎ(打扮)dá(一打)

 假jiǎ(假如)jià(度假)

 校xiào(学校)jiào(校对)

 当dāng(当代)dàng(上当)

 背bèi(背诵)bēi(背负)

 挨āi(挨着)ái(挨打)

 圈quān(圆圈)juàn(圈养)

 挑tiāo(挑水)tiǎo(挑灯)

 行xíng(行走)háng(行业)

 铺pū(铺床)pù(店铺)

 觉jiào(睡觉)jué(觉醒)

 曲qǔ(歌曲)qū(弯曲)

 没méi(没有)mò(淹没)

 扇shàn(扇子)shān(扇风)

 别bié(道别)biè(别扭)

 挣zhènɡ(挣钱)zhēnɡ(挣扎)

 喷pēn(喷水)pèn(喷香)

 钻zuàn(钻石)zuān(钻研)

 调diào(调查)tiáo(调皮)

 吱zhī(咯吱)zī(吱声)

 应yīng(应该)yìng(答应)

 答dá(回答)dā(答应)

 几jǐ(几个)jī(几乎)

 骨gǔ(骨头)gū(骨碌碌)

 强qiáng(坚强)jiàng(倔强)qiǎng(勉强)

 重zhòng(重量)chóng(重复)

 处chù(处长)chǔ(处理)

 稍shāo(稍微)shào(稍息)

 缝féng(裁缝)fèng(裂缝)

 暴bào(暴力)pù(一暴十寒)

 便biàn(方便)pián(便宜)

 卜bǔ(占卜)bo(萝卜)

 发fā(发现)fà(理发)

 长cháng(长城)zhǎng(长大)

 吗ma(好吗)mǎ(吗啡)

 担dān(担心)dàn(重担)

 中zhōng(中间)zhòng(打中)

 压yā(压力)yà(压根)

 弹dàn(子弹)tán(弹琴)

 悄qiāo(悄悄)qiǎo(悄然)

 啦lā(呼啦)la(来啦)

 漂piāo(漂泊)piǎo(漂白)piào(漂亮)

 冲chōng(冲刺)chòng(冲子)

 盛shèng(盛开)chéng(盛饭)

 劲jìn(酒劲)jìng(劲敌)

 哈hā(哈欠)hǎ(哈达)

 磨mó(磨合)mò(磨坊)

 抹mǒ(抹茶)mò(抹墙)mā(抹布

 划huá(划船)huà(划分)

 参cān(参加)cēncī(参差)shēn(海参)

 臂bì(手臂)bei(胳臂)

 载zǎi(转载)zài(载重)

 兴xìng(兴致)xīng(兴奋)

 舍shě(舍得)shè(宿舍)

 呢ne(你呢)ní(呢绒)

 乐lè(快乐)yuè(音乐)

 场chǎng(场地)cháng(打场)

 朝cháo(朝代)zhāo(朝霞)

 露lù(露出)lòu(露相)

 蒙méng(蒙难)měnggǔ(蒙古)mēng(蒙人)

 扎zhā(扎营)zā(包扎)zhá(挣扎)

 散sàn(散步)sǎn(散落)

 石shí(石头)dàn(一石)

 教jiāo(教书)jiào(教师)

 落luò(落后)là(落下)lào(落枕)

 斗dòu(战斗)dǒu(北斗)

 大dà(大海)dài(大夫)

1-6年级上册多音字专项练习,可打印

1-6年级上册多音字专项练习,可打印

1-6年级上册多音字专项练习,可打印

 四年级上册多音字组词

 观:guān景观guàn道观

 笼:lǒng笼罩lóng鸟笼

 薄:báo薄饼bó薄雾

 号:háo呼号hào号角

 载:zài超载zǎi登载

 种:zhòng种植zhǒng种类

 假:jià暑假jiǎ假如

 待:dài等待dāi待一会儿

 尽:jǐn尽管jìn尽头

 占:zhān占卜zhàn攻占

 看:kān看守kàn看见

 模:mú模样mó模仿

 和:hé和畅huó和面

 难:nán困难nàn灾难

 当:dàng上当dāng当心

 称:chèn相称chēng称重

 系:jì系鞋带xì关系

 蒙:mēng蒙骗méng蒙受měng蒙古包

 奇:qí奇妙jī奇数

 悄:qiāo静悄悄qiǎo悄然

 嚷:rǎng叫嚷rāng嚷嚷

 雀:qiǎo家雀儿què雀跃

 横:héng横冲直撞hèng蛮横

 识:shí识破zhì博闻强识

 降: xiáng投降jiàng降临

 鲜:xiān鲜花xiǎn鲜为人知

 铺:pù床铺pū铺上

 空:kòng空闲kōng空洞

 曲:qū弯曲qǔ歌曲

 藏:cáng埋藏zàng宝藏

 朝:cháo朝着zhāo朝阳

 弹:tán弹力dàn弹弓

 扒:bā扒车pá扒手

 劲:jìn使劲jìng刚劲

 缝:fèng缝隙féng缝补

 重:zhòng重要chóng重复

 累:lèi劳累lěi积累léi累累硕果

 少:shào少年 shǎo多少

 为:wéi见义勇为 wèi因为

 度:dù大度duó揣度

 间:jiān人间jiàn间隔

 恶:è恶作剧 ě恶心wù可恶

 脏:zàng心脏zāng脏乱

 荫:yīn树荫 yìn荫凉

 煞:shā煞尾 shà煞费苦心

 相:xiāng相信xiàng照相

 量:liáng测量liàng量力

 似:sì相似shì似的

 作:zuō作坊zuò作家

 背:beì背影beī背包

 吓:xià惊吓 hè恐吓

 露:lòu露面lù露水

 角:jué角斗jiǎo牛角

 殷:yīn殷切yān殷红

 豁:huō豁出去huò豁达

 撇:piě撇嘴piē撇开

 唉:āi唉声叹气ài唉,真可惜

 哄:hōng哄笑 hǒng哄骗hòng起哄

 钉:dīng钉子dìng钉扣子

 旋:xuán旋转xuàn旋风

 挨:ái挨打āi挨家挨户

 削:xiāo削皮xuē剥削

 塞:sài边塞 sāi塞住 sè阻塞

 还:huán归还 hái还是

 将:jiàng少将 jiāng将近

 几:jǐ几个 jī几乎

 干:gān干着急gàn干事

 解:jiě解释jiè押解xiè浑身解数

 处:chù四处chǔ处理

 分:fèn过分fēn分寸

 长:zhǎng长进cháng长期

 场:chǎng广场cháng打场

 提:tí提心吊胆dī提防

 血:xiě流血 xuè鲜血

 纪:jǐ姓纪jì纪录

 发:fā发生fà头发

1-6年级上册多音字专项练习,可打印

1-6年级上册多音字专项练习,可打印

1-6年级上册多音字专项练习,可打印

 觉:jué感觉 jiào睡觉

 澄:chéng清澄 dèng澄沙

 别:bié别人 biè别扭

 散:sǎn散文 sàn散步

 空:kōng天空 kòng空地

 便:pián便宜 biàn方便

 盛:shèng盛开 chéng盛饭

 应:yīng应该 yìng应急

 蔓:màn蔓延 wàn瓜蔓

 待:dāi待会儿 dài等待

 间:jiàn间隔 jiān中间

 将:jiàng将帅 jiāng将来

 强:qiǎng强迫qiáng强大 jiàng倔强

 划:huà策划 huá划船

 奔:bēn奔跑 bèn投奔

 冠:guàn冠军 guān衣冠

 任:rén任丘 rèn任务

 踏:tà踏步 tā踏实

 倒:dào倒立 dǎo倒下

 得:de跑得快 dé得到 děi就得

 似:shì似的 sì相似

 绿:lǜ绿色 lù绿林好汉

 挑:tiāo挑选 tiǎo挑战

 和:hé和好 hè应和

 几:jǐ几个 jī茶几

 降:jiàng降落 xiáng投降

 爪:zhǎo爪牙 zhuǎ爪子

 奇:qí奇怪 jī奇数

 量:liáng称量 liàng总量

 还:hái还有 huán归还

 哼:hèng哼,我不信hēng哼唧

 难:nán困难 nàn灾难

 切:qiè密切qiē切磋

 埋:mái埋头 mán埋怨

 翘:qiào翘起 qiáo翘首

 露:lù露水 lòu露怯

 塞:sāi塞子sài塞外 sè堵塞

 扎:zā包扎 zhā扎针 zhá挣扎

 给:gěi送给 jǐ给予

 挣:zhèng挣脱 zhēng挣扎

 曲:qū曲折 qǔ小曲

 龟:jūn龟裂guī乌龟

 省:shěng节省 xǐng省悟

 撒:sā撒手 sǎ撒种

 缝:féng缝补fèng裂缝

 宿:sù住宿 xiǔ一宿xiù星宿

 兴:xīng兴奋 xìng高兴

 嚷:rǎng叫嚷 rāng嚷嚷

 泊:bó漂泊 pō湖泊

 更:gēng三更 gèng更加

 晕:yùn 红晕yūn晕倒

 着:zhuó着实zháo着急zhāo高着

 数:shǔ数落 shù数字 shuò数见不鲜

 禁:jìn情不自禁 jīn禁止

 屏:bǐng屏住píng屏幕

 累:léi果实累累 lèi劳累 lěi积累

 好:hào好奇 hǎo好看

 观:guān参观 guàn道观

 传:zhuàn传记 chuán宣传

 煞:shà煞白shā煞风景

 卷:juàn画卷 juǎn胶卷

 抹:mǒ抹杀 mò抹墙 mā抹布

 差:chāi出差chā差别 chà差等

 解:jiě解释 jiè押解xiè解数

 落:luò落叶 là丢三落四lào落枕

 模:mó模型 mú模样

1-6年级上册多音字专项练习,可打印

1-6年级上册多音字专项练习,可打印

 薄 báo(薄饼、薄片) bò(薄荷) bó(单薄、刻薄)

 蒙 mēng(蒙骗) méng(启蒙) měng(蒙古)

 参 cān(参观、参加) cēn(参差) shēn(人参、海参)

 鲜 xiān(新鲜、鲜花) xiǎn(朝鲜、鲜见)

 散 sǎn(零散、拆散) sàn(散开、扩散、散步)

 结 jiē(结实、结果、结巴) jié(总结、结束)

 难 nán(难题、难过、难受) nàn(灾难、磨难)

 抡 lūn(抡起) lún(抡材、抡选)

 血 xuè(血液、输血) xiě( 抽血、尿血)

 弹 tán(弹奏、弹性) dàn(子弹、炸弹)

 倒 dǎo(摔倒、倒车) dào(倒影、倒立)

 露 lù(露水、裸露) lòu(泄露、)

 缝 féng(缝补、裁缝) fèng(缝隙、裂缝)

 卡 kǎ(卡车、卡片) qiǎ(关卡、卡住)

 模 mó(模型、模仿) mú(模样、模具)

 折 zhé(折磨、挫折) shé(折本) zhē(折腾)

 角 jué(角色、角逐) jiǎo(直角、角度)

 当 dàng(上当、当真) dāng(当然、担当)

 奔 bēn(奔跑、奔驰) bèn(投奔)

 柏 bó(柏林) bǎi(柏树)

 嚷rānɡ(嚷嚷) rǎnɡ(叫嚷、喧嚷)

 闷 mèn(纳闷、解闷) mēn(闷热、闷声)

 长 zhǎng(长大、成长) cháng(长度、长江 )

 兴 xīng(兴奋、复兴) xìng(高兴、兴趣)

 参 cān(参观、参加) cēn(参差) shēn(人参)

 曲 qū(曲折、曲线) qǔ(歌曲、戏曲)

 供 ɡōnɡ(供应、提供 ) ɡònɡ(逼供、供品)

 载 zǎi(记载、转载) zài(超载、下载)

 曝 pù(曝晒) bào(曝光)

 轴 zhóu (轮轴、轴承) zhòu(压轴)

 数 shǔ(数数、数落) shù(数学、数字)

 省 shěng(省份、节省) xǐng(反省、省悟)

 号 háo(哀号、号叫) hào(记号、符号)

 嚼 jué(咀嚼) jiáo(嚼食)

 撒 sā(撒谎、撒娇) sǎ(撒播、撒种)

 削 xiāo(削皮、刀削面) xuē(削弱)

「点点赞赏,手留余香」

  还没有人赞赏,快来当第一个赞赏的人吧!
是什么
0 条回复 A 作者 M 管理员
  所有的伟大,都源于一个勇敢的开始!
欢迎您,新朋友,感谢参与互动!欢迎您 {{author}},您在本站有{{commentsCount}}条评论